Dret Tributari

Els professionals de MDV&Associats posen al servei de l'empresa un profund coneixement del sistema tributari, garantint un servei rigorós proporcionant solucions justes i adequades a la situació de l'empresa.

Assessorament Fiscal

 • Assessorament recurrent i planificació en les obligacions tributàries de Companyies, Grups Societaris i Administracions Públiques.
 • Tax compliance.
 • Assessorament en operacions de compra i venda d’empreses, incloent processos de Due Diligence.
 • Assessorament en operacions de compra i venda d’immobilitzats d’importància significativa per als nostres clients (immobles, arrendaments financers, participacions en altres societats, marques, etc.).
 • Assessorament en operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat …).
 • Assessorament d’entitats sense ànim de lucre i en matèria d’incentius fiscals al mecenatge.
 • Planificació fiscal de la tributació de persones físiques.
 • Assessorament en fiscalitat internacional, tant pel que fa a la implantació en altres mercats de clients espanyols, com ajuda a la inversió a Espanya per no residents.
 • Disseny i revisió de polítiques de preus de transferència.
 • Empresa Familiar.
 • Assistència en inspeccions i procediments tributaris de reclamació.

Jurídic Mercantil

Dret Societari

 • Assessorament integral a tot tipus d’entitats, assumint la gestió legal recurrent i l’administració, si escau, de la Secretària de l’òrgan de govern.
 • Assessorament en el disseny, estructuració, formalització i implementació de noves estructures i grups societaris, mitjançant operacions de la més variada naturalesa (fusions, aportacions o vendes de branques de negoci o activitat, escissions, capitalitzacions de crèdits, bescanvi de valors, etc.).
 • Redacció d’acords entre accionistes per-socials, assessorant en matèries com ara acords amb majories reforçades, restriccions a la transmissibilitat, clàusules de resolució en situacions de bloqueig, etc.
 • Redacció de Protocols Familiars. Assessorament especialitzat en situacions de conflictes entre socis.

Fusions i adquisicions (M&A)

 • Assessorament específic en la definició d’estratègies en processos d’inversió i desinversió.
 • Assessorament integral en processos de compra i venda de negocis o grups empresarials.
 • Negociació i redacció d’acords d’associació, nacionals i internacionals (Joint Venture).
 • Assessorament en la constitució i establiment de societats filials i sucursals a l’estranger.
 • Així mateix, assessorament a grups empresarials estrangers per a la seva implantació legal a Espanya.

Contractació Mercantil

 • Assessorament i redacció de contractes d’àmbit nacional i internacional. Especialment, en la redacció i negociació de contractes de distribució i agència.

Noves Tecnologies

 • Contractes de llicència de programari.
 • Compliment de normativa de comerç electrònic i de la societat de la informació.
 • Adequació a la normativa de protecció de dades.

Publicitat

 • Redacció de contractes publicitaris i patrocini.

Dret Laboral

Assessorament en tots els àmbits del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

 • Contractació laboral en les diferents modalitats. Especial incidència en els contractes d’Alta Direcció, Administració o Gerència, o esportistes aficionats o professionals.
 • Flexibilització de les condicions de treball.
 • Reestructuracions i ajustos empresarials. Resolució dels contractes de treball, mitjançant pactes individuals, acomiadaments disciplinaris, o extinció per causes objectives per motius econòmics, organitzatius o tècnics. Tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació de suspensió o extinció de contractes de treball.
 • Gestió laboral (elaboració dels contractes de treball, fulls de salari i butlletins de la Seguretat Social).
 • Assistència en matèria de prevenció de riscos laborals, tant davant la Inspecció de Treball com davant els Jutjats del Social.
 • Auditories laborals, prèvia o no a l’adquisició de companyies, revisant entre altres qüestions el compliment de les obligacions en matèria laboral, de la Seguretat Social i Prevenció de Riscos Laborals.
 • Defensa i assistència lletrada davant els jutjats socials, Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia i altres tribunals, i davant la Inspecció de Treball i l’Administració.

Contabilitat

 • Registres contables.
 • Fluxos de caixa.
 • Legalització de llibres.
 • Tancaments fiscals.
 • Estats financers.
 • Constàncies d’ingressos.
 • Certificacions d’ingressos.
 • Anàlisi i confecció de pressupostos.
 • Seguiment de processos comptables i d’administració.
 • Règim de tributació simplificat.
 • Confecció de factures autoritzades.
 • Anàlisi d’informació comptable.
 • Gestió de la direcció única electrònica per a notificacions de la A.E.A.T.

German Desk

KANZLEI FRANK DIETER MÜLLER & Asociados és un despatx col·lectiu d'assessorament i prestació de serveis jurídics, que compta amb oficines i bufets associats, entre d'altres, a Barcelona, Frankfurt, Lisboa, Madrid i Rio de Janeiro. Així mateix ofereix una cobertura geogràfica extensa a través d'una àmplia xarxa de corresponsalies que s'estenen sobretot en el territori espanyol i els principals països de la C.E.E.

Auditoría

MDV&Asociados colabora con V&M Auditores, una firma d'Economistes i consultors que treballen per solucionar els assumptes en matèria d'auditoria i consultoria.